top of page

Polityka prywatności

Datenschutzbestimmungen

Informacje dotyczące danych osobowych i prywatności użytkownika aplikacji mobilnej Europark / Informationen über die personenbezogenen Daten und den Schutz der Privatsphäre der Nutzer der mobilen Europark-Anwendung

 

 

Jakiego rodzaju informacje przechowujemy i przetwarzamy? / Welche Art von Informationen speichern und verarbeiten wir?

W celu obsługi aplikacji Europark przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dobrowolnie zapisałeś w swoim profilu użytkownika. Niektóre informacje w formularzu rejestracyjnym aplikacji Europark są wymagane, aby założyć konto.Für den Betrieb der Europark-App speichern und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie freiwillig in Ihrem Nutzerprofil hinterlegt haben. Bestimmte Angaben im Registrierungsformular der Europark-App sind erforderlich, um ein Konto zu erstellen.

 

Kto jest administratorem danych osobowych? / Wer ist der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche?

Administratorem danych osobowych jest firma Cityway Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 56 w Sopocie, kod pocztowy: 81-850. Nasz Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem biuro@cityway.pl. Der Verwalter der persönlichen Daten ist Cityway Sp. z o.o. mit Sitz in der ul. 3 Maja 56 in Sopot, Postleitzahl: 81-850. Unser Datenschutzbeauftragter ist unter biuro@cityway.pl erreichbar.

 

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane? / Zu welchem Zweck werden Ihre Daten verarbeitet?

Twoje dane przetwarzamy w celu umożliwienia Tobie pełnego korzystania z aplikacji !go oraz  a) w celu odpowiadania Tobie na pytania, b) w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji handlowej, c) w celu udostępnienia Twoich danych innym firmom (jeśli wyrazisz na to zgodę), aby mogły skontaktować się z Tobą w sprawie oferty, którą byłeś zainteresowany, d) w celu udostępnienia Twoich danych samorządowi (jeśli wyrazisz na to zgodę). / Wir verarbeiten Ihre Daten, damit Sie die !go-App in vollem Umfang nutzen können und a) um Ihnen zu antworten, b) um Ihnen kommerzielle Informationen per E-Mail zukommen zu lassen, c) um Ihre Daten an andere Unternehmen weiterzugeben (wenn Sie zustimmen), damit diese Sie bezüglich eines Angebots, für das Sie sich interessieren, kontaktieren können, d) um Ihre Daten an die Kommunalverwaltung weiterzugeben (wenn Sie zustimmen).


Przekazywanie danych osobowych współpracującym firmom informatycznym. / Übermittlung von personenbezogenen Daten an kooperierende IT-Unternehmen.

Twoje dane mogą być przez nas powierzane firmom, których serwery dzierżawimy, firmie księgowej (jeśli coś od nas kupisz), firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (hosting poczty e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne (wykrywanie błędów w aplikacji, analiza zachowań użytkowników). Niektóre z tych narzędzi dostarczane są przez firmy amerykańskie, dlatego Twoje dane mogą znaleźć się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystamy jednak wyłącznie z usług firm wpisanych na listę Privacy Shield, co oznacza odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Ihre Daten können von uns an Unternehmen weitergegeben werden, deren Server wir vermieten, an eine Buchhaltungsfirma (wenn Sie etwas bei uns kaufen), an Unternehmen, die Kommunikationsmittel (E-Mail-Hosting) bereitstellen, an Unternehmen, die Analysetools (Erkennung von Anwendungsfehlern, Analyse des Nutzerverhaltens) bereitstellen. Einige dieser Tools werden von US-Unternehmen bereitgestellt, so dass sich Ihre Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden können. Wir verwenden jedoch nur Unternehmen, die auf der Privacy-Shield-Liste stehen, was ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten bedeutet.

 

Czas przetwarzania danych osobowych. / Bearbeitungszeit für personenbezogene Daten.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu, gdy usuniesz swoje konto w aplikacji !go lub zostanie ono usunięte przez nas z uzasadnionych powodów. Raz na dwa lata dokonywać będziemy okresowego przeglądu danych osobowych. / Ihre Daten werden so lange verarbeitet, bis Sie Ihr Konto auf der !go-App löschen oder es von uns aus berechtigten Gründen gelöscht wird. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig alle zwei Jahre überprüfen.


Prawo dostępu do danych osobowych. / Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać żebyśmy je usunęli, zmienili lub zmniejszyli zakres przetwarzania. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania danych osobowych. / Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre Daten, Sie können die Löschung, Änderung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Sie können jederzeit die Übermittlung Ihrer Daten an eine andere Stelle verlangen. Sie haben das Recht, beim Präsidenten der Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzureichen.

bottom of page